Psychoterapia

 

 

O psychoterapii

Psychoterapia indywidualna to metoda oparta na bezpośrednim kontakcie psychoterapeuty z Pacjentem. Jej głównym celem jest pomoc w lepszym poznawaniu i rozumieniu siebie, własnych emocji, schematów myślenia i zachowań. Wprowadzane w życie zmiany prowadzą do lepszego radzenia sobie z doświadczanymi trudnościami oraz pełniejszego przeżywania ważnych i pozytywnych wydarzeń w życiu.

Jeżeli czujesz, że przechodzisz trudny okres, a problemy przerastają Twoje aktualne możliwości poradzenia sobie z nimi, towarzyszy temu stres, poczucie bezradności i zagubienia, jeżeli od dłuższego czasu cierpisz z powodu odczuwanego smutku, lęku, nie masz energii, ani chęci do normalnego funkcjonowania prawdopodobnie oznacza to, że potrzebna Ci pomoc i wsparciew postaci psychoterapii.

 

Jak przebiega psychoterapia?

Każdą pracę terapeutyczną rozpoczynam od konsultacji psychologicznych. Zazwyczaj są to dwa lub trzy spotkania, których celem jest wstępne zorientowanie się w trudnościach Pacjenta i dobranie najbardziej odpowiedniej formy dalszej pomocy. To pierwszy krok pozwalający m.in. na: nawiązanie kontaktu, rozpoznanie potrzeb i oczekiwań a czasem dostarczający wiedzy bezpośrednio pomocnej w rozwiązaniu doświadczonych problemów.

Po określeniu z Pacjentem celów - ustalamy tzw. kontrakt terapeutyczny dotyczący zasad współpracy. Sesje psychoterapeutyczne trwają 50 minut i najczęściej odbywają się z częstotliwością raz w tygodniu. Czas trwania psychoterapii uzależniony jest od przeżywanych trudności i indywidualnych potrzeb Pacjenta.

 

Cena: 150 zł/50 minut

 

 

 

Terapia uzależnień

 

O terapii

Uzależnienie jest chorobą polegającą na upośledzeniu kontroli nad zażywaniem jakiejś substancji (alkohol, leki, narkotyki) lub wykonywaniem jakiejś czynności (hazard, uzależnienie od komputera i Internetu). Osoba uzależniona, mimo doświadczania coraz większej ilości problemów wynikających z nadużywania, nie potrafi przestać. Rodzi się u niej przekonanie, że to co robi (np. pije, zażywa narkotyki, gra) pomaga jej poradzić sobie z różnymi problemami. Często nie dostrzega, że łatwiej jest jej tylko na chwilę, a potem problemy powracają ze zdwojoną siłą. Czasami osoby uzależnione zdają sobie sprawę z tego, że środek odurzający lub nałogowe zachowanie jest przyczyną ich kłopotów, ale zamiast przestać – biorą coraz więcej, częściej powtarzając nałogowe czynności.

Jeżeli czujesz, że masz problemem z używaniem:

      - alkoholu

      - leków

      - narkotyków

      - dopalaczy

 

Jeżeli czujesz, że nadmiarowo:

      - uprawiasz hazard

      - korzystasz z komputera i/lub Internetu,

      - pracujesz

 

moja oferta pomocy skierowana jest właśnie do Ciebie.

 

Jak przebiega terapia?

W pracy z osobami uzależnionymi staram się łączyć różne metody, w celu doboru tych najbardziej skutecznych, w zależności od osobowości i wieku Pacjenta, a także od rodzaju i stopnia zaawansowania uzależnienia. Sesje terapeutyczne trwają 50 minut i odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, w zgodzie z potrzebami i wspólnymi ustaleniami.

 

Cena: 200 zł/50 min

 

 

Terapia współuzależnień

 

O terapii

Uzależnienie jest chorobą, która dotyka nie tylko uzależnionego, ale też całą jego rodzinę. Bliscy osoby podejmującej nałogowe zachowania przystosowują się do swojej trudnej sytuacji w sposób, który powoduje u nich cierpienie i szkody. Żyjący z uzależnionym koncentrują niemalże całą swoją uwagę na znalezieniu sposobu ograniczenia picia, zażywania, czy grania przez kogoś bliskiego, nieświadomie przejmując odpowiedzialność za jego życie i rezygnując powoli z własnego. Coraz rzadziej dostrzegają swoje potrzeby, uzależniają swoje funkcjonowanie od tego co robi uzależniony. Często też pojawiają się u nich bardzo różne sprzeczne uczucia – od lęku, troski i współczucia do zobojętnienia, złości czy nienawiści. Starając się ze wszystkich sił bezskutecznie zapanować nad nałogiem bliskiej osoby, doświadczają rosnącego poczucia bezsilności, depresji, lęków czy zaburzeń somatycznych.

Psychoterapia dla osób współuzależnionych pomaga lepiej rozpoznać to, co jest dobre dla nich samych i ich bliskich, a przede wszystkim pomaga uwolnić się z błędnego koła i ponownie bardziej skoncentrować na sobie, na własnych potrzebach i celach.

 

Jak przebiega terapia?

Sesje psychoterapeutyczne trwają 50 minut i odbywają się najczęściej jeden raz w tygodniu. Czas trwania psychoterapii uzależniony jest od przeżywanych trudności i indywidualnych potrzeb Pacjenta.

 

Cena: 200 zł/50 min

 

 

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

 

O terapii

Wychowywanie się w rodzinie, w której jedna lub kilka osób jest uzależnionych (lub w której występuje inna dysfunkcja – przemoc, nadużycia seksualne, chłód emocjonalny, choroba psychiczna) często odciska piętno na dorosłym życiu. Osoby takie nierzadko czują się zagubione, nie potrafią cieszyć się teraźniejszością, doświadczają różnorodnych problemów emocjonalnych. Do najczęstszych trudności takich osób należą m.in.: trudności w budowaniu i utrzymaniu bliskich relacji, nieumiejętność stawiania i egzekwowania granic, przeżywanie nadmiarowego poczucia winy i krzywdy, nadmierna odpowiedzialność za innych, lęk przed utratą kontroli, trudności w rozpoznawaniu własnych emocji czy nieadekwatnie obniżona samoocena.

Psychoterapia daje szansę na analizę schematów powodujących cierpienie, doświadczenie bardziej konstruktywnych sposobów radzenia sobie z codziennymi trudnościami oraz pracę z trudnymi emocjami z przeszłości i obecnego życia. Jednym z jej celów jest wzmocnienie struktury osobowości Pacjenta tak, by mógł w bardziej świadomy sposób kierować swoim życiem i jednocześnie doświadczać w nim więcej radości i satysfakcji.

 

Jak przebiega?

Sesje psychoterapeutyczne trwają 50 minut i odbywają się najczęściej raz w tygodniu. Czas trwania psychoterapii uzależniony jest od przeżywanych trudności i indywidualnych potrzeb Pacjenta.

 

Cena: 200 zł/50 min

 

 

Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla rodziców osób uzależnionych

 

O terapii

Bycie rodzicem osoby uzależnionej (nastolatka, czy dorosłego) bardzo często prowadzi do występowania szeregu trudności emocjonalnych i w zachowaniu, w tym m.in.: nadmiarowego poczucia odpowiedzialności, trudności w akceptacji decyzyjności innych, ich odrębności, prób przejmowania niemalże całkowitej kontroli – nad dzieckiem i pozostałymi członkami rodziny, poczucia winy czy ogólnego niezrozumienia siebie i świata, poczucia bezsilności i bezradności.

Oferowana przeze mnie pomoc ma na celu przede wszystkim uporządkowanie obrazu sytuacji życiowej, określenie możliwości, a także – ograniczeń dotyczących ewentualnych zmian oraz pomoc w lepszym rozumieniu siebie i własnych decyzji w obliczu trudności. Często okazuje się to bardzo ważne w dalszym normalnym funkcjonowaniu.

 

Jak przebiega?

Sesje trwają 50 minut i odbywają się raz w tygodniu. Czas trwania terapii uzależniony jest od przeżywanych trudności i indywidualnych potrzeb Pacjenta.

 

Cena: 200 zł/50 min

 

 

Pomoc psychologiczna

 

O terapii

Kryzys jest momentem zwrotnym, stanem, który cechuje się dużym napięciem emocjonalnym, uczuciem przerażenia, obawą przed utratą kontroli i poczuciem bezradności. Może to być przemoc domowa, zdrada, ciężka choroba, śmierć osoby bliskiej i związana z tym niezakończona żałoba, tragiczny wypadek i inne. Osoba przeżywająca taki stan, ze względu na ograniczenie, bądź wyczerpanie własnych możliwości rozwiązania problemu, wymaga pomocy z zewnątrz.

Jak przebiega?

Interwencja w kryzysie to forma pomocy oferowana osobom przeżywającym w danej chwili trudności, z którymi same nie są w stanie sobie poradzić. Jest działaniem zmierzającym do odzyskania przez osobę dotkniętą kryzysem zdolności do jego samodzielnego rozwiązania.

Pomoc psychologiczna ma zazwyczaj charakter kilku intensywnych spotkań (do 10), których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i określenie sposobów jego rozwiązania. Sesje trwają najczęściej ok. 1 h, choć czas ten może zostać wydłużony w zależności od indywidualnych potrzeb.

 

Cena: 200 zł/1 h